Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.01.05.00-26-0050/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Kwota dofinansowania 79.524,06